Læs omkring lovkrav til sikkerhedsskilte og hvorledes du korrekt anvender sikkerhedsskilte,
så du følger de lovmæssige krav for f.eks. placering, udformning og anvendelse.

JO Safety's standard sikkerhedsskilte overholder Arbejdstilsynets forskrifter
for sikkerhedsskiltes udformning, piktogram og farve.

Er du fortsat i tvivl omkring korrekt skiltning er du velkommen til at kontakte os


1. Væsentlige krav

1.1. Med hensyn til udformning og farvevalg skal sikkerhedsskiltene være i overensstemmelse med punkt 3, svarende til de enkelte sikkerhedsskiltes formål (forbudsskilte, advarselsskilte, påbudsskilte, redningsskilte samt skilte vedrørende ildslukningsmateriel).

1.2. Piktogrammerne skal være så enkle som muligt, og detaljer, der ikke bidrager til forståelsen, skal udelades.

1.3. De anvendte piktogrammer kan afvige en smule fra eller gøres mere detaljerede end illustrationerne i punkt 3, under forudsætning af at det har en tilsvarende betydning og ikke bliver vanskeligere at forstå.

1.4. Sikkerhedsskiltene skal være fremstillet af et materiale, der bedst muligt kan modstå slag, dårlige vejrforhold og andre belastninger fra det omgivende miljø.

1.5. Sikkerhedsskiltene skal være af en sådan størrelse og farve- og lysegenskaberne af en sådan art, at skiltene let ses og forstås.

 

 


 

2. Anvendelse af sikkerhedsskilte

2.1. Sikkerhedsskiltene skal i princippet placeres i en højde og på en måde, der er passende i forhold til synsvinklen, idet der tages hensyn til eventuelle forhindringer, enten ved indgangen til et område, hvor det generelt er risikabelt at færdes, eller i umiddelbar nærhed af en given risiko, eller en given genstand, og de skal placeres på et veloplyst, let tilgængeligt og iøjnefaldende sted.

2.1.1 Med forbehold af reglerne herom i bekendtgørelse nr. 1163 af 16. december 1992 om faste arbejdssteders indretning, skal der, hvor den naturlige belysning er utilstrækkelig, anvendes selvlysende farver, reflekterende materialer eller kunstigbelysning.

2.2 Når den situation, der begrundede opsætningen af sikkerhedsskiltet, ikke længere foreligger, skal sikkerhedsskiltet fjernes.

 

 


 

3. Skilte

3.1 Forbudsskilte

Væsentlige krav:

1. Rund form

2. Sort piktogram på hvid bund, rød kant og rød bjælke, der går nedad fra venstre mod højre tværs over piktogrammet i en vinkel på 45 grader i forhold til vandret. Den røde farve skal dække mindst 35 % af skiltets overflade.

3.2 Advarselsskilte

Væsentlige krav:

1. Trekantet form

2. Sort piktogram på gul bund, sort kant. Den gule farve skal dække mindst 50 % af skiltets overflade.

3.3 Påbudsskilte

Væsentlige krav:

1. Rund form

2. Hvidt piktogram på blå bund. Den blå farve skal dække mindst 50 % af skiltets overflade.
 

3.4 Redningsskilte (Flugtvejsskilte)

Væsentlige krav:

1. Rektangulær eller kvadratisk form.

2. Hvidt piktogram på grøn bund. Den grønne farve skal dække mindst 50 % af skiltets overflade.

 

3.5 Skilte vedrørende ildslukningsmateriel

Væsentlige krav:

1. Rektangulær eller kvadratisk form.

2. Hvidt piktogram på rød bund. Den røde farve skal dække mindst 50 % af skiltets overflade.

 

 

 


 

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 1. Signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed - En signalgivning, som anvendt i forbindelse med en bestemt genstand, en bestemt aktivitet eller en bestemt situation - efter omstændighederne ved hjælp af at sikkerhedsskilt, en farve, et lysende eller akustisk signal, en mundtlig anvisning eller en tegngivning giver en anvisning eller en forskrift vedrørende sikkerhed og sundhed under arbejdet.

 2. Forbudssignal - Et signal, som forbyder en adfærd, der vil kunne frembyde en fare.

 3. Advarselssignal - Et signal som advarer mod en risiko eller fare.

 4. Påbudssignal - Et signal, som advarer mod en bestemt adfærd.

 5.  Redningssignal eller signal der angiver flugtvej - Et signal, som giver anvisning vedrørende nødudgange eller førstehjælps- eller redningsudstyr.

 6. Anvisningssignal - Et signal, som giver andre anvisninger end de under nr.2 til nr.5 nævnte signaler.

 7. Sikkerhedsskilt - Et skilt, som ved en kombination af en geometrisk form, farver og et symbol eller piktogram giver en bestemt anvisning, og som er gjort klart synligt ved hjælp af en tilstrækkelig belysning.

 8. Supplerende skilt - Et skilt, der anvendes sammen med et sikkerhedsskilt, som defineret i nr.7 og giver yderligere oplysninger.

 9. Sikkerhedsfarve - En farve som er tillagt en bestemt betydning.

 10. Symbol eller piktogram - Et billede, som illustrerer en situation eller giver anvisninger om en bestemt adfærd, og som er anbragt på et skilt eller en lysende flade.

 11. Lyssignal - Et signal, som udsendes gennem en anordning bestående af gennemsigtige eller gennemskinnelige materialer, der belyses bagfra, således at det selv fremstår som en lysende overflade.

 12. Lydsignal - Et indkodet lydsignal, som udsendes og udbredes ved hjælp af en anordning uden anvendelse af menneskelig eller syntetisk stemme.

 13. Mundtlig anvisning - Et forudbestemt mundtligt budskab med anvendelse af menneskelig eller syntetisk stemme.

 14. Tegngivning - En bevægelse og/ eller gestus med arme og/ eller hænder i kodet form med henblik på at vejlede personer, der udfører manøvrer, som kan udgøre en risiko eller fare for arbejdstagerne.

Kilde: Arbejdstilsynet forskrifter for sikkerhedsskilte Bilag 3

Er du i tvivl omkring korrekt skiltning ift. EU og dansk lovgivning, er du velkommen til at kontakte os, så hjælper vi hurtigt med at finde frem til de rette sikkerhedsskilte.