Nedenfor finder du betingelser og information vedrørende handel hos JO Safety A/S. Er du i tvivl omkring betingelserne er du velkommen til at kontakte JO Safety på info@josafety.dk eller på tlf: 70 77 77 33.

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende pr. xx. xx 2020 og erstatter alle andre tidligere trykte betingelser.

Hent PDF-udgave her

 

1. AFTALEINDGÅELSE

1.1 Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale

2. PRISER OG BETALING – EJENDOMSFORBEHOLD

2.1 Alt salg sker til priser i danske kroner, som er gældende på leveringsdatoen. Alle priser er ekskl. moms, offentlige afgifter af enhver art, emballage transport m.v. Priser i pristabeller er uforpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel. Tilbud er gældende indtil 30 dage fra skriftlig tilbudsdatering, med mindre andet er anført.

2.2 Betaling skal ske på anført forfaldsdato. Ved for sen betaling opkræves morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned. Såfremt betaling ikke sker til forfaldstid, eller såfremt køber ikke aftager/modtager det solgte, når køber er forpligtet hertil, har JO Safety A/S ret til straks og uden yderligere varsel at hæve købet.

3. LEVERINGSTID OG -STED FOR JO SAFETY A/S’ LEVERANCE

3.1 Hvis der er udfærdiget en særskilt kontrakt, hvori der er beskrevet dagbøder, kan disse bøder max andrage 0,1 % af den samlede leverance pr. dag leverancen er forsinket, dog således at bøden ikke kan overstige 7,5 % af værdien af leverancen. Der kan ikke udover ovennævnte dagbod kræves erstatning.

3.2 Alle leverancer sker Ex works/Ab fabrik (INCOTERMS 2000) med mindre andet er skriftligt aftalt. Risikoen for det købte overgår til køber ved levering. Når køber er forpligtet til at afhente varen og JO Safety A/S holder den klar, går risikoen over på køber allerede fra dette tidspunkt. Såfremt der aftales andet leveringsted end JO Safety A/S’ forretningssted, sker transporten dertil inkl. evt. pålæsning for købers regning og risiko med mindre der udtrykkeligt træffes anden aftale.

3.3 Den forventede leveringstid er 1-5 hverdage.

4. UNDERSØGELSESPLIGT OG REKLAMATION

4.1 Køber skal straks ved modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af leverancen for at sikre sig, at varen er mangelfri og leveret kontraktmæssigt. Mener køber på dette tidspunkt, at varen lider af mangel, skal han, såfremt man vil påberåbe sig manglen, give JO Safety A/S skriftlig meddelelse herom inden for 24 timer fra levering.

4.2 Hvis køber for så vidt angår JO Safety A/S’ leverance eller dele heraf modtager reklamationer fra købers kunder eller øvrige brugere af JO Safety’ leverance skal køber straks skriftligt videregive reklamationen/foretage reklamation overfor JO Safety A/S.  Overholder køber ikke denne pligt, kan køber ikke senere fremsætte mangel- eller erstatningskravoverfor JO Safety A/S, ligesom køber i det indbyrdes forhold mellem JO Safety A/S og køber skal friholde JO Safety A/S for ethvert krav, som købers kunder berettiget har opkrævet direkte hos JO Safety A/S.

4.3 Reklamationsret for Privatkunder: Privatkøbere har 24 måneders reklamationsret jf. gældende lovgivning. Reklamationsretten dækker konstruktionsfejl, produktionsfejl, materialefejl og komponentfejl.

4.4 Reklamationsret for Erhvervskunder: Erhvervskunder har 12 måneders reklamationsret fra JO Safety A/S’ leveringstidspunkt. Skriftlig reklamation skal foretages inden for denne periode for at kunne gøre mangel-, erstatnings- eller garantikrav gældende. Reklamationsretten dækker konstruktionsfejl, produktionsfejl, materialefejl og komponentfejl.

4.5 Ved køb dækker reklamationsretten ikke såfremt fejl og defekter opstår på grund af transportskade, fejlmontering, installationsfejl, overbelastning, vold mod produktet, utilsigtet brug af produktet, manglende vedligeholdelse, manglende kendskab til brug af produktet eller andre lignende forhold som fabrikken ikke har indflydelse på.

4.6 Reklamationsretten dækker ikke sliddele og forbrugsmaterialer

4.7 Der ydes ingen garanti på salg af brugte produkter.

4.8 I tvivlstilfælde skal der rettes henvendelse til JO Safety A/S inden montage sker.

5. MANGLER

5.1 Viser det sig, at varen er behæftet med mangler har Safety A/S ret til at foretage afhjælpning. JO Safety A/S kan dog vælge at lade andre foretage udbedringen. I så fald har JO Safety A/S ret til at få udleveret defekte produkter, som er erstattet af JO Safety A/S. Såfremt det af disse produkter fremgår, at JO Safety A/S er uden skyld i den skete skade, forbeholder JO Safety A/S sig ret til at kræve betaling for produkterne samt kræve tilbagebetaling af eventuel ydet erstatning.

5.2 Kun såfremt JO Safety A/S ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage afhjælpning, fejlretning eller tilretning m.v., kan køber lade afhjælpnings foretage af tredjemand eller kræve afslag i købesummen. Hvis køber uberettiget lader afhjælpning foretage af tredjemand, kan køber i sådanne tilfælde ikke kræve omkostning herved dækket af JO Safety A/S

5.3 Ved anmeldelse af reklamationer skal produktets serienummer altid angives.

5.4 Køber bærer selv risikoen for, at JO Safety A/S’ leverance er egnet til formål, der er særligt gældende for køber.

6. ANSVARSBEGÆRING

6.1 JO Safety A/S er kun ansvarlig for fejl ved JO Safety A/S’ leverancer, hvis køber har anvendt disse forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt ifølge JO Safety A/S’ eventuelle anvisninger. JO Safety A/S’ ansvar er begrænset til fejl i JO Safety A/S’ egne leverancer men ikke for fejl, der opstår i forbindelse med at JO Safety A/S’ leverancer føjes ind i eller til andres leverancer.

6.2 JO Safety A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for drift-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos køber eller dennes kunder eller andre brugere af JO Safety A/S’ leverancer. Køber kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller installationer, hvori varen måtte være indført.

6.3 I det omfang JO Safety A/S måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde JO Safety A/S skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de i disse betingelser fastsatte begrænsninger

6.4 Købers eventuelle erstatningskrav kan aldrig overstige den samlede kontraktsum for den eller de af JO Safety A/S’ ydelser, der konkret knytter sig til den eller de ansvarspådragende fejl i leverancen.

7. PRODUKTANSVAR

7.1 JO Safety A/S fraskriver sig i det indbyrdes forhold mellem JO Safety A/S og køber ethvert ansvar for erhvervsringsskade, som måtte kunne knyttes til JO Safety A/S’ leverancer. Hvis JO Safety A/S mødes med krav om erstatning for erhvervstingsskade fra købers kunder, disses kunder eller andre senere brugere af JO Safety A/S’ leverancer, er køber i det indbyrdes forhold mellem JO Safety og køber forpligtet til at friholde JO Safety A/S for ethvert sådant krav samt dække JO Safety A/S’ rimelige omkostninger til forsvar herimod.

7.2 Der ydes ikke garanti på 1 mm plastmateriale der er monteret eller har benyttelse til udendørs. Vi anbefaler at aluminiums- eller sandwichplade benyttes i stedet.

7.3 JO Safety A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for drift-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos køber eller dennes kunder eller andre brugere af JO Safety A/S´ leverancer.

8. IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG FORTROLIGHEDER

8.1 Alle JO Safety A/S’ immaterielle rettigheder, der måtte være tilknyttet leverancen, forbliver JO Safety A/S’ ejendom.

8.2 Køber har ikke ret til uden JO Safety A/S’ skriftlige samtykke at give tredjemand kundskab om tekniske eller kommercielle oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige, eller som af JO Safety A/S ved aftalens indgåelse eller senere, var angivet som værende fortrolige. Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende leverancen, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra JO Safety A/S til køber tilhører JO Safety A/S. Uden samtykke fra JO Safety A/S må det nævnte materiale alene benyttes ved brug eller videresalg af varen.

9. FORCE MAJEURE

9.1 i tilfælde af force majeure er JO Safety A/S fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. Force majeure foreligger, såfremt JO Safety A/S eller JO Safety A/S’ underleverandører forhindres i at opfylde aftaler, der reguleres ved disse salgs- og leveringsbetingelser, som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør terrorhandling, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt, computervirus eller lignende med mindre det kan påvises at JO Safety A/S med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

10. LOVVALG OG VÆRNETING

10.1 Tvistigheder i forbindelse med aftaler mellem JO Safety A/S og køber skal afgøres efter dansk ret ved JO Safety A/S’ hjemting eller Sø- og Handelsretten i København, efter JO Safety A/S’ valg.

11. EJENDOMSRET

11.1 Ejendomsretten til det solgte forbliver JO Safety A/S’, indtil hele købesummen er betalt hvorfor køber indtil da er uberettiget til at sælge, pantsætte, udleje, udlåne, bortgive, deponere eller på anden lignende måde disponere over effekterne. Betales ydelser ikke rettidigt, eller misligholder køber i øvrigt nogen af denne kontrakts bestemmelser, er JO Safety A/S berettiget til via fogedretten at tilbagetage de solgte effekter, eller forlange sin restfordring indfriet opgjort i henhold til kreditaftaleloven

JO Safety A/S er berettiget til at realisere den af ejendomsforbeholdet omfattende genstand, og er ligeledes berettiget til at gøre en evt. restfordring gældende over for køber.

12. RETURREGLER / FORTRYDELSESRET

De har som forbruger i forbrugerkøb 14 dages fortrydelsesret, ifølge de i Forbrugeraftaleloven fastsatte regler. Denne fortrydelsesret kan ikke gøres gældende af erhvervsdrivende i handelskøb. Fortrydelsesretten gælder kun i forbindelse med enten 1) aftaler indgået ved fjernsalg og 2) aftaler indgået uden for JO Safety A/S’ forretningssted.

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i en aftale indgået med JO Safety A/S, refunderer vi som standard alle betalinger modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder).

Vær opmærksom på at, hvis De gør brug af Deres fortrydelsesret, har De ikke ubetinget ret til at få det fulde beløb for varen retur. For at få den fulde købesum retur, skal varen kun være afprøvet i en sådan omfang, som ville have været muligt og acceptabel i en fysisk butik. Har den givne vare været brugt ud over det omtalte niveau kan det resulterer i en værdiforringelse og JO Safety A/S forbeholder sig retten til at vurdere og modregne denne værdiforringelse i returbeløbet. Værdiforringelsen udregnes ud fra en konkret vurdering af hvad varen, som brugt kan videresælges for til en anden forbruger.

Varer der er specielt fremstillet eller hjemtaget efter kundens egne specifikationer eller på anden vis har fået et tydeligt personligt præg er ikke indbefattet af Forbrugeraftalelovens fortrydelsesret.

For at benytte Dem af fortrydelsesretten, skal De utvetydigt meddele JO Safety A/S på e-mail: info@josafety.com om dette senest 14 dage efter den dag, hvor De har modtaget varen. Dernæst skal De uden unødig forsinkelse og seneste 14 dage fra den dato, hvor De har informeret os om Deres udnyttelse af fortrydelsesret, returnere varerne til:

JO Safety A/S
Skovalleen 24 
4800 Nykøbing Falster
Danmark

De direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varer i tilfælde af fortrydelse, afholdes af Dem som forbruger og De bærer ligeledes ansvaret for varerne/pakken, indtil denne er afleveret til JO Safety A/S, derfor anbefaler vi at De sikrer at varerne er forsvarligt indpakket og korrekt adresseret.

13. BETALINGSMETODER / KREDITBETINGELSER

Virksomheder kan vælge faktura betaling og JO Safety A/S yder som standard 8 dages kredit. 

Offentlige institutioner kan handle via EAN og JO Safety A/S yder som udgangspunkt 30 dages kredit.

Virksomheder, offentlige og privat forbrugere kan betale direkte med betalingskortene Visa, MasterCard og Dankort.

 Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen er klar til afsendelse. 

Der betales via en sikker og krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer). Dette betyder at dine kortoplysninger ikke kan læses af udenforstående. Når du handler med et betalingskort, forbeholder vi os retten til at kontrollere, om de personlige oplysninger der er opgivet, er sande. 

14. OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER

Er du privatforbruger og ønsker at klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan denne indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr . Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail info@josafety.dk